Browse Items (420 total)

  • Tags: Peribahasa

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 2476

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 39493

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 103045

untuk lampiran bahan boleh dapatkan di Perpustakaan ATMA, UKM dengan no. panggilan/ Accession No. : 24287

kata-kata yang mengandungi pengertian yang tertentu

Memang mudah menyuruh seseorang melakukan sesuatu kerja, tetapi orang akan melakukan itu akan mengalami kesukaran.

Banyak berjanji tetapi tidak menepati

Orang yang tiada berbudi pekerti. Jika dihormati akan menjadi sombong.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2